Director

Assoc. Prof. Pham Thanh Phong

Organization & People

Division of Nuclear Physics (DNP)

Group leader: Dr. Sebastien Incerti

Members:

Dr. Philippe Quentin

Dr. Tran Ngoc Hoang

Dr. Enrico Corniani

Former members:

Dr. Tran Thien Thanh

Dr. Le Bao Tran

Atomic Molecular and Optical Physics Research Group (AMOG)

Group leader: Prof. Dr. Lê Văn Hoàng

Members:

Dr. Ilya Feranchuk

Dr. Hirobumi Mineo

M.Sc. Lê Cẩm Tú

M.Sc. Lê Đại Nam

Vũ Trần Đình Duy

Theoretical Particle Physics and Cosmology Research Group (TPPC)

Group leader: Prof. Hoàng Ngọc Long

Member(s):

Dr. Đinh Thanh Bình

 

Simulation in Materials Science Research Group (SMS)

Group leader:Assoc. Prof. Dr. Phạm Khắc Hùng

Members:

 Assoc. Prof. Dr. Lê Thế Vinh

Assoc. Prof. Dr.. Tô Bá Vân

Computational Materials Physics Research Group (CMP)

http://aimas.tdtu.edu.vn/nhom-nghien-cuu/computational-materials-physicsGroup leader: Prof. Dr. Võ Văn Hoàng

Members:

Dr. Trần Thị Thu Hạnh

M.Sc. Nguyễn Hoàng Giang

Ceramics and Biomaterials Research Group (CBM)

Group leader: Dr. Lê Hữu Phước

Members:

Dr. Gandham Lakshminarayana

Dr. Nguyễn Thanh Định

Dr. Trương Quang Đức

Dr. Varaprasad Kokkarachedu

Dr. Navneet Kumar Dubey

Dr. Francisco Cardona 

M.Sc. Lê Thị Cẩm Tuyên

Theoretical Physics Research Group (TPG)

Group leader:  Assoc. Prof. Phạm Thanh Phong

Members:

Assoc. Prof. Dr. Phan Thế Long

Assis. Prof. Nguyễn Trương Thanh Hiếu

Dr. Nguyễn Duy Vỹ

Dr. Raphael Chetrite

Dr. David SaakianDr. Đào Văn Dương

Dr. Valeriy E Arkhincheev 

Dr. Lê Viết Hải

M.Sc. Đặng Hữu Phúc

M.Sc. Nguyễn Dũng Chinh

M.Sc. Võ Văn Tài

Computational Optics Research Group (CORG)

Group leader: Dr. Preecha Yupapin

Members:

Dr. Iraj Sadegh Amiri

Dr. Nithiroth Pornsuwancharoen

Dr. Phichai Youplao

Dr. Shekhar

Dr. Mahdi Bahadoran