Hội đồng Khoa học

STT HỌ TÊN CƠ QUAN CÔNG TÁC CHỨC VỤ
1 PGS.TS. Phạm Thanh Phong Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Duy Vỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Thư ký
3 GS.TSKH. Lê Văn Hoàng Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Ủy viên
4 GS.TS. Võ Văn Hoàng Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Ủy viên
5 PGS.TS. Phạm Khắc Hùng Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Ủy viên
6 GS.TS. Hoàng Ngọc Long Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Ủy viên
7 PSG.TS. Phan Thế Long Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Ủy viên
8 TS. Preecha Yupapin Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng Ủy viên
9 PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh Viện Khoa học vật liệu (VAST) Ủy viên