Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển 2017

Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển (TMT 2017) là diễn đàn thảo luận về các tác động kinh tế - xã hội của du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng, trong đó đưa ra những bài học về mô hình du lịch biển, các trải nghiệm của du khách; khuyến khích hoạt động giáo dục vào bảo vệ môi trường, những tác động của việc phát triển du lịch đến knh tế - xã hội và cuộc sống của cư dân địa phương; sự cần thiết của cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, ... ở Việt Nam và trên thế giới.

Các bài báo chấp nhận sẽ được xuất bản thành Kỷ yếu Hội thảo TMT2017, có chỉ số xuất bản ISBN 978-0-9945391-0-6 của Australia ISBN Agency, do Trường đại học Tôn Đức Thắng in ấn, phát hành và dự kiến đưa vào cơ sở dữ liệu SCOPUS của Hà Lan.

Event Address
Đại học Tôn Đức Thắng
Event Start
Event Time
25/12/2017 đến 07/01/2018