Seminar

19/11/2018
Phòng C302, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
19/11/2018
 Phòng C302, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
08/10/2018
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
08/10/2018
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
24/09/2018
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
24/09/2018
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
24/09/2018
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
18/07/2018
 Phòng họp C, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
10/07/2018
Phòng họp khán đài A, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.