Seminar lần thứ 18 - Tiến sĩ Hồ Kim Dân - Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Gốm và Sinh học, AIMaS

Tựa đề: 

Ảnh hưởng của nồng độ Al2O3 đến phát xạ cận hồng ngoại của Bi3+ đơn tạp trong silicate gốm thủy tinh trong suốt.

Tóm tắt:

Trong công việc này vai trò của Al2O3 đến cường độ phát xạ của Bi3+đơn pha tạp trong silicate gốm thủy tinh trong suốt SiO2–AlF3–BaF2–TiO2–LaF3  đã được điều tra, nghiên cứu. Với sự gia tăng của nồng độ Al2O3, phát xạ NIR tại 1.06 µm của Bi3+ đơn tạp tăng lên đáng kể. Cơ chế cho quá trình này được thảo luận chi tiết.  

Hình ảnh:

anh - Dan - seminar lan 2.png

Event Address
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00