Seminar lần thứ 21 - Speaker: Assist. Prof. Hieu, Dr. Dan, Dr. Hung, Dr. Vy

 

1. Tính toán ab initio cho hàm điện môi

Speaker: Assist. Prof. Hieu-Truong

Tóm tắt: 

Tính chất quang học và điện môi của vật liệu đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng quang điện tử. Trong seminar này, chúng tôi trình bày các tính ab initio nhằm xác định phổ hấp thụ quang học và phổ kích thích của vật liệu. Chúng tôi so sánh các phổ được tính toán ở những cấp độ lý thuyết khác nhau, cũng như so sánh phổ lý thuyết và thực nghiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ ra nguồn gốc của các đặc trưng trong phổ.

fig1a.png

 

2. Giới thiệu một số hướng nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý tái tán xạ (recollision physics) Speaker: Dr. Van-Hung Hoang

Tóm tắt: 

Khi các nguyên tử và phân tử tương tác với bức xạ laser cường độ mạnh, electron sẽ thoát ra khỏi trạng thái cơ bản của nguyên tử bằng cơ chế xuyên hầm qua rào thế tạo bởi thế năng Coulomb và trường laser. Các electron sau đó được gia tốc trong trường laser, và cuối cùng electron quay ngược trở lại và tái va chạm với ion mẹ dẫn đến một số hiện tượng thú vị như: LIED, HHG và DI. Trong báo cáo này, tôi sẽ trình bày ngắn gọn một số kết quả thú vị trong hướng nghiên cứu này

Seminar%201.JPG

 

3.Tác dụng của CuNPs đến sự tăng cường phát xạ UC của Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong gốm thủy tinh trong suốt Speaker: Dr. Ho Kim Dân

Tóm tắt:

Tác dụng của CuNPs đối với sự tăng cường độ phát xạ UC  của Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong gốm thủy tinh trong suốt dưới sự kích thích bước sóng 980nm LD đã được nghiên cứu. So với mẫu gốm thủy tinh không có nguyên tố Cu2O, cường độ phát xạ UC được tăng lên đáng kể. Đặc biệt, cường độ phát xạ UC màu đỏ ở bước sóng 588nm và 624nm tăng mạnh khi tăng nồng độ Cu2O và đạt cực đại ở mức nồng độ 2,5 mol. %, sau đó giảm do hiệu ứng tự dập tắt. Cơ chế cho việc tăng cường cường độ phát xạ UC của Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong gốm thủy tinh trong suốt do hiệu quả của cộng hưởng plasmon bề mặt đã được thảo luận.

kimdan.jpg

 

Event Address
 Phòng họp C, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00