Nhảy đến nội dung
x

Cơ cấu tổ chức

Ban điều hành
STT Họ và tên Học hàm Học vị Chức danh
1 Phạm Thanh Phong Phó giáo sư Tiến sỹ Viện trưởng - Trưởng nhóm MMM
2 Nguyễn Trương Thanh Hiếu   Tiến sỹ Trưởng nhóm AP
3       Trưởng nhóm AMC
4 Hoàng Ngọc Long Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm TPPC
5 Lê Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm AMOG
6 Phạm Khắc Hùng Phó giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm SMS
7 Preecha Yupapin Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm CORG
8 Võ Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm CMP
9 Hồ Kim Dân   Tiến sỹ Trưởng nhóm CBM
10       Trưởng nhóm DNP
11       Trưởng nhóm COLAMS
1 Trần Thị Ngọc Nhã   Cử nhân Thư ký 
Ban cố vấn
STT Họ và tên Học hàm Học vị Cơ quan công tác Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Phúc Giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Trưởng ban
2 Naftali Auerbach Giáo sư Tiến sỹ Đại học Tel Aviv, Israel Phó ban
3 Lê Văn Hồng Phó giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Thành viên
4 Dong-Hyun Kim Giáo sư Tiến sỹ Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc  Thành viên
5 Yong-Ill Lee Giáo sư Tiến sỹ Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc Thành viên
6 Jong-Soo Rhyee Phó giáo sư Tiến sỹ Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc  Thành viên
7 In-Ja Lee Giáo sư Tiến sỹ Đại học Dongguk, Hàn Quốc Thành viên
 
Hội đồng khoa học
STT Họ và tên Học hàm Học vị Cơ quan công tác Chức danh
1 Phạm Thanh Phong Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Chủ tịch
2 Nguyễn Duy Vỹ   Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Thư ký
3 Lê Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
4 Võ Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
5 Phạm Khắc Hùng Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
6 Hoàng Ngọc Long Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
7 Phan Thế Long Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
8 Preecha Yupapin Giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
9 Đỗ Hùng Mạnh Phó giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học vật liệu (VAST) Ủy viên
 
Nhóm nghiên cứu
STT Nhóm nghiên cứu 
1 Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính
2 Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng
3 Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến
4 Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học 
5 Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học
6 Nhóm nghiên cứu mô phỏng vật liệu 
7 Nhóm nghiên cứu quang học tính toán
8 Nhóm nghiên cứu vật lý vật liệu tính toán
9 Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học 
10 Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân 
11 Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến