Nhảy đến nội dung
x
Seminar 21/10/2021
Báo cáo viên: TS. Đào Thanh Phong, NCS. Lê Đại Nam
Seminar 28/09/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Eibun Senaha, TS. Lê Thị Cẩm Tú
Seminar 15/09/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Lê Đại Nam, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 17/08/2021
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 27/07/2021
Báo cáo viên: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Loan, TS. Lê Thị Cẩm Tú, TS. Eibun Senaha, TS. Hirobumi Mineo
Seminar 15/6/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Eibun Senaha, TS. Hiroumi Mineo, TS. Đỗ Thị Nga, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 08/06/2021
Báo cáo viên: CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Duy Vỹ, ThS. Nguyễn Lê Anh, TS. Nguyễn Đình Hiên, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 01/6/2021
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Bùi Minh Lộc, CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Duy Vỹ
Seminar 19/05/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
Seminar 14/04/2021
Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng, TS. Bùi Minh Lộc
Subscribe to Tin tức - Sự kiện