Nhảy đến nội dung
x

Ban điều hành

STT Họ và tên Học hàm Học vị Chức danh
1 Phạm Thanh Phong Phó giáo sư Tiến sỹ Viện trưởng - Trưởng nhóm MMM
2 Nguyễn Trương Thanh Hiếu   Tiến sỹ Trưởng nhóm AP
3       Trưởng nhóm AMC
4 Hoàng Ngọc Long Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm TPPC
5 Lê Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm AMOG
6 Phạm Khắc Hùng Phó giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm SMS
7 Preecha Yupapin Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm CORG
8 Võ Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm CMP
9 Hồ Kim Dân   Tiến sỹ Trưởng nhóm CBM
10       Trưởng nhóm DNP
11       Trưởng nhóm COLAMS
12 Trần Thị Ngọc Nhã   Cử nhân Viên chức hành chính