Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng khoa học

STT Họ và tên Học hàm Học vị Cơ quan công tác Chức danh
1 Phạm Thanh Phong Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Chủ tịch
2 Nguyễn Duy Vỹ   Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Thư ký
3 Lê Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
4 Võ Văn Hoàng Giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
5 Phạm Khắc Hùng Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
6 Hoàng Ngọc Long Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
7 Phan Thế Long Phó giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
8 Preecha Yupapin Giáo sư Tiến sỹ Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS) Ủy viên
9 Đỗ Hùng Mạnh Phó giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học vật liệu (VAST) Ủy viên