Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu

Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính

Trưởng nhóm: PGS. TS. Phạm Thanh Phong

Lĩnh vực nghiên cứu: .....

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Phạm Thanh Phong Phó giáo sư  Tiến sỹ Viện trưởng - Trưởng nhóm phamthanhphong@tdtu.edu.vn
2 Phan Thế Long Phó giáo sư Tiến sỹ Nghiên cứu viên  phanthelong@tdtu.edu.vn
3 Lê Thị Thu Phương   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  lethithuphuong@tdtu.edu.vn
4 Đỗ Thị Nga   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  dothinga@tdtu.edu.vn
5 Phạm Trường Thọ   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  phamtruongtho@tdtu.edu.vn
6 Lưu Hữu Nguyên   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  luuhuunguyen@tdtu.edu.vn
7 Nguyễn Đình Hiên   Tiến sỹ Nghiên cứu viên nguyendinhhien@tdtu.edu.vn
8 Nguyễn Văn Khiển   Tiến sỹ Nghiên cứu viên nguyenvankhien@tdtu.edu.vn
9 Chu Thị Anh Xuân   Tiến sỹ Nghiên cứu viên chuthianhxuan@tdtu.edu.vn
Công bố:
Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu

Lĩnh vực nghiên cứu: 

 •     Electron transport in matter
 •     Modelling and simulation in material science
 •     Quantum optics
 •     Magnetics and spintronics
 •     Nonlinear dynamics and chaos
 •     Theoretical and experimental physics

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Nguyễn Trương Thanh Hiếu   Tiến sỹ Trưởng nhóm nguyentruongthanhhieu@tdtu.edu.vn
2 Nguyễn Duy Vỹ   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenduyvy@tdtu.edu.vn
3 Phạm Đình Khang   Tiền sỹ Nghiên cứu viên phamdinhkhang@tdtu.edu.vn
4 David Saakian   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  david.saakian@tdtu.edu.vn 
5 Valeriy E Arkhincheev   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  VALERIY.ARKHINCHEEV@tdtu.edu.vn 
6 Đặng Hữu Phúc   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  danghuuphuc@tdtu.edu.vn
7 Lê Trí Đạt   Thạc sỹ Trợ lý Nghiên cứu viên letridat@tdtu.edu.vn
8 Nguyễn Văn Anh   Thạc sỹ Nghiên cứu viên  nguyenvananh@tdtu.edu.vn
Công bố:
Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến

Trưởng nhóm: 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • CVD Graphene and 2D Materials; 
 • Clean Transfer of Large area graphene onto the dielectric materials.
 • Energy Materials: Electrocatalysis; Solar cells
 • Triboelectric Nanogenerators
 • Desalination of water.
 • Fabrication of Graphene based Nanobiosensors.
 • Wearable Devices (Biosensors)
 • Biofunctionalization/bio-conjugation (with anticancer drugs) & toxicology studies of nanomaterials

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Nguyễn Lê Minh Trí   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenleminhtri@tdtu.edu.vn
2 Nguyễn Xuân Ca   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenxuanca@tdtu.edu.vn
3 Nguyễn Phan Thắng   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenphanthang@tdtu.edu.vn
4 Lê Viết Hải   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  leviethai@tdtu.edu.vn
5 Lê Văn Qui   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  levanqui@tdtu.edu.vn
6 Nguyễn Văn Liêm   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenvanliem@tdtu.edu.vn
7 Nguyễn Văn Khánh   Tiến sỹ Nghiên cứu viên nguyenvankhanh@tdtu.edu.vn
8 Lã Đức Dương   Tiến sỹ Nghiên cứu viên laducduong@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học 

Trưởng nhóm: GS. Hoàng Ngọc Long

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Neutrino Physics: Models for neutrino mass and mixing, Discrete Symmetries
 • Electroweak phase transitions and models for their realization.
 • Higgs physics

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Hoàng Ngọc Long Giáo sư Tiến sỹ Trưởng nhóm hoangngoclong@tdtu.edu.vn
2

Eibun Senaha

(Home page)

  Tiến sỹ Nghiên cứu viên eibun.senaha@tdtu.edu.vn
3 Võ Văn Viên   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  vovanvien@tdtu.edu.vn
4 Nguyễn Ngọc Duy   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenngocduy@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học

Trưởng nhóm: GS. TS. Lê Văn Hoàng

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Non-perturbation methods, algebraic methods for solving the Schrodinger equation of atom/molecule in electromagnetic fields;
 • Quadratic and bilinear transformations (Kustannheimo-Stiefel, Levi-Civita, Hurwitz) and the connections between harmonic oscillators and the MICZ-Kepler problems;
 • Magnetic monopole and its generalization for high-dimensional spaces;
 • High-order harmonic generation and ab initio methods for its calculation; possibility of extracting dynamic molecular structures from high-order harmonic spectra; chemical imaging and tracking molecular dynamics by ultra-short laser pulses.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Lê Văn Hoàng Giáo sư  Tiến sỹ Trưởng nhóm

levanhoang@tdtu.edu.vn

hoanglv@hcmue.edu.vn 

2 Hoàng Văn Hưng   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  hoangvanhung@tdtu.edu.vn
3 Lê Thị Cẩm Tú   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  lethicamtu@tdtu.edu.vn
4

Lê Đại Nam 

(Home page)

  Cử nhân Nghiên cứu viên  ledainam@tdtu.edu.vn
5 Hirobumi Mineo Phó giáo sư Tiến sỹ Nghiên cứu viên  mineo@tdtu.edu.vn
6 Ilya Feranchuk Giáo sư Tiến sỹ Nghiên cứu viên  ilya.feranchuk@tdtu.edu.vn 
7 Pinaki Roy Giáo sư Tiến sỹ Nghiên cứu viên  pinaki.roy@tdtu.edu.vn 
8 Đặng Khánh Linh   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  dangkhanhlinh@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu mô phỏng vật liệu 

Trưởng nhóm: PGS. TS. Phạm Khắc Hùng

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Microstructure of materials;
 • The influence of microstructure on the physical properties, diffusion mechanism and process of densification;
 • The influences of temperature, pressure on microstructure of material.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Phạm Khắc Hùng Phó giáo sư  Tiến sỹ Trưởng nhóm phamkhachung@tdtu.edu.vn
2 Lê Thế Vinh Phó giáo sư  Tiến sỹ Nghiên cứu viên  lethevinh@tdtu.edu.vn
3 Tô Bá Văn   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  tobavan@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu quang học tính toán

Trưởng nhóm: GS. Preecha Yupapin

Lĩnh vực nghiên cứu:

1) Plasmonics

 • Plasmonic devices, circuits and waveguides
 • Plasmonic antenna
 • Multifunction electronic devices based on plasmonics

2) Bio-and Microphotonics

 • Optical forces, torques and motors
 • Drug delivery and networks
 • Deep cells 3D Naked-eye imaging

3) Opto-electronics

 • Waveguide, Optical switch, Modulator
 • Silicon photonics
 • Optical MIMO devices

4) Micro-nano-optics

 • Nano-communication and networks
 • Sensors and measurements
 • Micro-nano crystal cavity

5) Quantum optics based on micro-nano optical devices

 • Quantum formalism of photons in microring resonator
 • Quantum computer and information
 • Quantum sensors based microring resonator
 • Quantum interferometer
 • 6) Photonic Crystal Nano-cavity Devices
 • Microring resonator
 • Maczhender Interferometer
 • Sensors

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Preecha Yupapin Giáo sư  Tiến sỹ Trưởng nhóm preecha.yupapin@tdtu.edu.vn 
2 Iraj Sadegh Amiri   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  irajsadeghamiri@tdtu.edu.vn 
3 Phichai Youplao   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  phichai.youplao@tdtu.edu.vn 
4 Lê Đường Anh Duy   Thạc sỹ Nghiên cứu viên  leduonganhduy@tdtu.edu.vn
5 Ahmad Razif Bin Muhammad    Tiến sỹ Nghiên cứu viên a.razifmuhammad@tdtu.edu.vn 
6 Sanjeev Kumar Metya    Tiến sỹ Nghiên cứu viên sanjeevkumarmetya@tdtu.edu.vn 
Công bố:
Nhóm nghiên cứu vật lý vật liệu tính toán

Trưởng nhóm: GS. TS. Võ Văn Hoàng

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Phase transitions: glass transition, crystallization, melting, graphenization, silicenization …
 • Structure, thermodynamics and phase transitions in thin films and nanoparticles.
 • Freezing/melting of simple monatomic systems at nanoscale and in the bulk counterparts.
 • Water-semiconductor interface, surface structure and properties of amorphous semiconductors.
 • Simulations of supercooled and glassy water, melting of ice etc.
 • Phase transitions in simple monatomic 2D systems.
 • Atomic mechanism of graphenization and silicenization of 2D liquids.
 • Structural defects of amorphous and crystalline 2D materials (grapheme, silicene, …) obtained by cooling from the melts.
 • Surface energy, hydration effect.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Võ Văn Hoàng Giáo sư  Tiến sỹ Trưởng nhóm vovanhoang@tdtu.edu.vn
2 Trần Thị Thu Hạnh   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  tranthithuhanh@tdtu.edu.vn
3 Nguyễn Hoàng Giang   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenhoanggiang@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học 

Trưởng nhóm: TS. Hồ Kim Dân

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Materials science, ceramics, and nanomaterials for energy conversion and storage for capacitor, battery, and fuel cells. Nano metal and oxide nanomaterials for energy, environment, and life.
 • New biomaterials, tissue engineering, and repair biosignal processing, bioimaging.
 • New magnetic nanomaterials for spintronics.
 • New nanomaterials doped with rare earth.
 • New functional glasses by sol-gel processes.
 • New amorphous nanomaterials doped with rare earth.
 • Magnetic iron oxide nanoparticles for rapid bacteria capture, magnetic separation and electrochemical detection.
 • Metal and semiconductor nanostructures for Surface-enhanced Raman scattering and surface plasmon resonance applications.
 • Electron microscopy and microanalysis.
 • Modelling and simulation of solid state structures, materials and devices: Emphasis is on the properties of inorganic solids at all length scales down to nanostructures.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Hồ Kim Dân   Tiến sỹ Trưởng nhóm hokimdan@tdtu.edu.vn
2 Lê Thị Cẩm Tuyên   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  lethicamtuyen@tdtu.edu.vn
3 Trương Quang Đức   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  truongquangduc@tdtu.edu.vn
4 Nguyễn Văn Thân   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenvanthan@tdtu.edu.vn
5 Nguyễn Thị Hiền   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  nguyenthihien@tdtu.edu.vn
6 Lê Tiến Hà   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  letienha@tdtu.edu.vn
7 Ramachari Doddoji   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  ramachari@tdtu.edu.vn 
8 Keenatampalle Suresh   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  keenatampalle.suresh@tdtu.edu.vn
9 Yong-Ill Lee Giáo sư Tiến sỹ Thành viên Ban cố vấn, Nghiên cứu viên yilee@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân 

Trưởng nhóm: 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Research and development of electronic and automatized devices in nuclear physics
 • Simulation of interactions of ionized radiation with materials
 • Environmental radiation monitoring

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm  Học vị Vị trí Liên hệ
1 Bùi Minh Lộc   Tiến sỹ Nghiên cứu viên buiminhloc@tdtu.edu.vn
2 Trần Ngọc Hoàng   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  tranngochoang@tdtu.edu.vn
3 Philippe Quentin   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  philippe.quentin@tdtu.edu.vn 
4 Enrico Corniani   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  enrico.corniani@tdtu.edu.vn
Công bố:
Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến

Trưởng nhóm: 

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nano, Micro and Macro Modelling of Materials: Computational analysis for Materials and Structures: Advanced Experiments on Materials and Composites.

Danh sách các thành viên:

STT Họ và tên Học hàm Học vị Vị trí Liên hệ
1 H'Linh H'Mok   Tiến sỹ Nghiên cứu viên  hlinh.hmok@tdtu.edu.vn
2 Espiridión Martínez Aguilar   Tiến sỹ Nghiên cứu viên espiridion.martinez.aguilar@tdtu.edu.vn
Công bố: