Nhảy đến nội dung
x

Seminar 08/10/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Hồ Kim Dân Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM) - AIMaS Enhanced near-infrared emission of Ho3+/Yb3+ co-doped in TeO2–ZnO–Na2CO3–La2O3 tellurite glasses

9h, 08/10/2019

Phòng E0105 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Duy Khanh Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Fundamental Properties of Silicene-Based Layered Materials
TS. Nguyễn Duy Vỹ Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Toward the absorption of graphene inside an optical microcavity
TS. Lê Cẩm Tú Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) - AIMaS