Nhảy đến nội dung
x

Seminar 21/06/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Hồ Kim Dân Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học  (CBM) - AIMaS "Effect of Mn2+ ions on the enhancement upconversion emission and energy transfer of Mn2+/Tb3+/Yb3+ tri-doped transparent glass-ceramics."

21/06/2019

Phòng B106 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Duy Vỹ Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS  
TS. Nguyễn Lê Minh Trí Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) - AIMaS