Nhảy đến nội dung
x

Seminar 05/11/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Lưu Hữu Nguyên Laboratory of Magnetism and Magnetic Materials (MMM) - AIMaS

Magnetic inductive heating in MnFe2O4 nanoparticles: evidence for optimal size

14:00, 05/11/2020

(Thứ năm)

Phòng họp C (C010) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu Laboratory of Applied Physics (AP) - AIMaS Monte Carlo simulation of electron scattering
TS. Hồ Kim Dân Ceramics and Biomaterials Research Group (CBM) - AIMaS

Influence of La3+ on the NIR emission of Bi-doped lanthanum aluminosilicate glasses