Nhảy đến nội dung
x

Seminar 12/02/2020

Báo cáo viên Đợn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Nguyễn Lê Minh Trí Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) - AIMaS Effects of synthesis temperature on photocatalytic activity of N-Ti 3+ co-doped porous titanate-TiO 2 rod-like heterojunctions

9h, 12/02/2020

Phòng B208 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Đình Hiên Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính (MMM) - AIMaS

Influence of phonon confinement on the cyclotron resonance linewidth in parabolic quantum wells

TS. Nguyễn Đình Hiên Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính (MMM) - AIMaS Influence of phonon modes on the magneto-phonon resonance linewidth in square quantum wells