Nhảy đến nội dung
x

Seminar 19/03/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Lê Cẩm Tú Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) Saccharoquinoline, a Cytotoxic Alkaloidal Meroterpenoid from Marine-Derived Bacterium Saccharomonospora sp.

9h, 19/03/2020

Phòng C208 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Duy Vỹ Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS An estimation of airflow speed to levitate a microparticle

CN. Lê Đại Nam

Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS Exact analytical solutions of the Schrödinger equation for a two dimensional purely sextic double-well
potential.
TS. Nguyễn Lê Minh Trí Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC)

Role of EDTA in enhancement of photocatalytic activity of NTi3+ co-doped porous titanate-TiO2 rod-like heterojunctions

Fabrication of AgNPs deposited PVA@Cellulose for in-situ detection of Residual Pesticides