Nhảy đến nội dung
x

Seminar 19/07/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Nguyễn Lê Minh Trí Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) - AIMaS Literature review on synthesis methods of titania based materials for photocatalytic application

19/07/2019

Phòng E102 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Đình Hiên Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính (MMM) - AIMaS

Influence of confined phonon on the electron-phonon resonance linewidth in  square quantum wells