Nhảy đến nội dung
x

Seminar 26/07/2019

Báo cáo viên Đợn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Nguyễn Lê Minh Trí Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) - AIMaS Facile synthesis and characterization of  nanorod titanate-TiO2 composite 

26/07/2019

Phòng E102 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Đình Hiên Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính (MMM) - AIMaS Influence of phonon confinement on the magnetophonon resonance linewidth in square quantum wells 
TS. Hồ Kim Dân Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM) - AIMaS