Nhảy đến nội dung
x

Seminar 31/08/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm

TS. Hồ Kim Dân

Ceramics and Biomaterials Research Group (CBM) - AIMaS

Influence of Cr3+ on yellowish-green UC emission of Er3+/Cr3+/Yb3+ tri-doped zinc silicate glasses

9:00, ngày 31/08/2020 (Thứ hai)

Phòng C201- Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Đình Hiên Laboratory of Magnetism and Magnetic Materials (MMM) - AIMaS

Magneto-optical transport properties of parabolic potential GaAs/Ga1-κAlκAs wells under the influence of Al-concentration and hydrostatic pressure