Nhảy đến nội dung
x

Seminar 15/09/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Bùi Minh Lộc AIMaS, TDTU Skyrme Hartree-Fock calculation for keV-nucleon radiative capture reaction in nuclear astrophysics 

8:30, 15/09/2021

Online

(https://meet.google.com/rng-meyb-yfi)

TS. Lê Đại Nam AIMaS, TDTU An effective analytical formula for the Electron Inelastic Mean Free Path
ThS. Lê Trí Đạt AIMaS, TDTU Flexural and Torsional Modes of Atomic Force Microscope Cantilevers