Nhảy đến nội dung
x

Seminar 25/11/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Mohamed El Amine Ben Seghier INCOS, TDTU Application of Ensemble learning Techniques for Solving Regression Problems

9:00, 25/11/2021

Online

ThS. Lê Trí Đạt AIMaS, TDTU Sensitivity of atomic force microscope cantilevers of flexural vibration modes in air