Nhảy đến nội dung
x

Seminar 27/07/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Loan ĐH Sư phạm TP.HCM Influence of Dynamic Core-Electron Polarization of CO Molecules on Odd-Even High-Order Harmonic Generation

 8:30, 27/07/2021

Online

(https://meet.google.com/rng-meyb-yfi)

TS. Lê Thị Cẩm Tú AIMaS, TDTU Multiple Rescatterings in Harmonic Spectra from Hydrogen Atom in Chirped Lasers
TS. Eibun Senaha AIMaS, TDTU hhh-EWPT correlation beyond 1-loop order
TS. Hirobumi Mineo AIMaS, TDTU Modelling proton tunnelling in the adenine-thymine pair