Nhảy đến nội dung
x

Seminar 28/09/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Bùi Minh Lộc  AIMaS, TDTU Coulomb correction to superallowed beta decay

8:30, 28/09/2021

Online

(https://meet.google.com/rng-meyb-yfi)

TS. Eibun Senaha AIMaS, TDTU On renormalization group invariance of resummed effective potential
TS. Lê Thị Cẩm Tú   AIMaS, TDTU Role of Potential Model in High-Order Harmonic Generation in Spatially Inhomogeneous Lasers