Nhảy đến nội dung
x

Seminar 28/10/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
GSTL. Nguyễn Phan Thắng Gachon University, Republic of Korea Ag Nanoparticle-decorated MoS2 Nanosheets for Enhancing Electrochemical Performance in Lithium storage

9:00, 28/10/2021

Online

TS. Lê Thị Cẩm Tú AIMaS, TDTU High-order harmonic generation of hydrogen atom in Collinearly two-color lasers