Nhảy đến nội dung
x

Seminar 03/03/2022

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Lưu Hữu Nguyên AIMaS, TDTU Study of specific absorption rate of CoFe2Oand MnFe2O4 magnetic fluids with various viscosities

9:00, 03/03/2022

Online

Th.S. Lê Trí Đạt AIMaS, TDTU A theoretical study of deflection of AFM bimaterial cantilevers versus irradiated position