Nhảy đến nội dung
x

Seminar 10/03/2022

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Bùi Văn Hồng Lĩnh INCOS, TDTU Shear-strengthening of reinforced concrete beams using fiber-reinforced polymer composites

9:00, 10/03/2022

Online

TS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên Department of Physics, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan Fundamental properties of group IVB dichalcogenides MX2 (M = Zr, Hf; X = S, Se, or Te)