Nhảy đến nội dung
x

Seminar 17/02/2022

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
GSTL. Đào Thanh Phong INCOS, TDTU Design of compliant mechanisms for the ankle mimicking prosthetic foot

9:00, 17/02/2022

Online

Th.S. Lê Trí Đạt AIMaS, TDTU A theoretical study of deflection of AFM bimaterial cantilevers versus irradiated position