Nhảy đến nội dung
x

Seminar 24/02/2022

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Mohamed El Amine Ben Seghier INCOS, TDTU A novel first order reliability method-based hybrid intelligent approach

9:00, 24/02/2022

Online

TS. Nguyễn Lê Minh Trí AIMaS, TDTU Bioactivity evaluation of Hydroxyapatite extracted from bones of marine species