Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar 13/06/2019
Báo cáo viên: TS. Võ Văn Tài, ThS. Lê Trí Đạt, ThS. Lê Đại Nam
Seminar 07/06/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Đại Nam, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 13/05/2019
Báo cáo viên: TS. Phan Thị Ngọc Loan, TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Đại Nam
Seminar 15/03/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Nghĩa, TS. Phạm Thị Kim Hằng, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Lê Thị Cẩm Tú, TS. Hồ Kim Dân
Báo cáo khoa học 05/03/2019
Báo cáo viên: TS. Tomotake Yamakoshi, TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh, PGS. Hirobumi Mineo, TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Đại Nam