Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar 12/02/2020
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Báo cáo khoa học 06/02/2020
Báo cáo viên: TS. Mrutunjaya Bhuyan, PGS. Nguyễn Quang Hưng
ISMS2019 closing news
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science (ISMS 2019), co-organised by the Advanced Institute of Materials Science, TDTU, and Quantum Topological Research Center, National Cheng Kung University, Taiwan, has closed with meaningful memories.
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science - ISMS2019
ISMS 2019 là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, giới thiệu và thảo luận những thành tựu nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm mới nhất thuộc lãnh vực Khoa học Vật liệu và Vật lý chất rắn.
Báo cáo khoa học 12/12/2019
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Quang Hưng, GS. Lê Văn Hoàng, TS. Lưu Anh Tuyên
Báo cáo khoa học 27/11/2019
Báo cáo viên: TS. Đinh Văn An và TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Nguyễn Duy Khanh
Seminar 22/11/2019
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Lê Thị Cẩm Tú, NCS. Lê Tấn Phúc
Seminar 13/11/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 08/10/2019
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Duy Khanh, TS. Nguyễn Duy Vỹ, TS. Lê Cẩm Tú